Úvodná stránka » Ochrana osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Kongres STUDIO, spol. s r. o., so sídlom Belinského 11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 45384851, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č. 63118/B (ďalej len ako "prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby?

  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Belinského 11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka alebo na e-mail info@kongres-studio.sk.

 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Kontaktný formulár

Evidencia záujemcov o účasť na podujatí - prihláška

Organizovanie podujatí

Evidencia účastníkov podujatia - prezenčná listina

Účtovné a daňové povinnosti

Uplatňovanie právnych nárokov

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

Sociálne siete – komunikácia

Fotografie

Informácie o spracúvaní cookies súborov

 

Kontaktný formulár

Účel spracúvania

zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí.

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu.

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie, potenciálni klienti

Kategória osobných údajov

meno, e-mail, tel. číslo, údaje uvedené predmete správy, obsah správy

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

 

Evidencia záujemcov o účasť na podujatí - prihláška

Účel spracúvania

zabezpečenie registrácie záujemcov na základe prihlášky pre vybraný typ podujatia

Právny základ

predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o podujatie, osoby oprávnené konať v mene záujemcov, resp. kontaktné osoby (ak je záujemcom právnická osoba), potenciálni účastníci podujatia

Kategória osobných údajov

meno a priezvisko potenciálnych účastníkov podujatí, meno, priezvisko. tel. číslo, e-mail kontaktnej osoby organizácie, ktorá má záujem o účasť na podujatí, identifikačné a adresné údaje organizácie, ktorá má záujem o účasť na podujatí

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

1 mesiac od uskutočnenia podujatia

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

 

Organizovanie podujatí

Účel spracúvania

plnenie povinností vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov (zmluva, objednávka)

Právny základ

zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov, resp. kontaktné osoby

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v zmluvách v súlade so zásadou minimalizácie

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov od poskytnutia služby

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

 

Evidencia účastníkov podujatia - prezenčná listina

Účel spracúvania 

evidencia účastníkov podujatia na základe prezenčnej listiny

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne plnenie záväzkových vzťahov, evidencia účastníkov podujatí.

Kategória dotknutých osôb

účastníci podujatia 

Kategória osobných údajov

meno a priezvisko účastníkov podujatí informácie o vybranom podujatí

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

1 mesiac od uskutočnenia podujatia

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

 

Účtovné a daňové povinnosti

Účel spracúvania 

plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva

Právny základ

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Kategória dotknutých osôb

klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s platbou

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

Uplatňovanie právnych nárokov

Účel spracúvania 

uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok.

Kategória dotknutých osôb

klienti, bývalý klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov

Kategória osobných údajov

kontaktné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, údaje z objednávok/zmlúv, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek pri uplatňovaní práv

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu (štvorročná subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

Účel spracúvania 

evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom (klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov, kontaktné osoby klientov, záujemcovia o informácie, účastníci podujatí a iné dotknute osoby majúce interes o uplatnenie práva prípadne nahlásenie porušenia ochrany osobných údajov) 

Kategória osobných údajov

údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

Sociálne siete – komunikácia

Účel spracúvania 

zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie

Kategória dotknutých osôb

záujemcovia o informácie

Kategória osobných údajov

 údaje poskytnuté pri vykonávaní komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí

Lehota na výmaz osobných údajov

po dobu aktívneho využívania konta na sociálnych sieťach,

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

Fotografie

Účel spracúvania 

zverejňovanie fotografií v prezentačných materiáloch (web www.kongre-studio, zborníky)

Právny základ

súhlas dotknutej osoby (zákonného zástupcu) v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb

účastníci školenia

Kategória osobných údajov

fotografia

Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

Lehota na výmaz osobných údajov

5 rokov od poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

neuskutočňuje sa

 

Informácie o spracúvaní cookies súborov

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

(pokračovanie v príprave)

 

 

 

 

 


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
Ing. Blanka Lukáčková