Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2014 » OCHRANA OVZDUŠIA 2014

 OCHRANA OVZDUŠIA 2014 

24.- 26. november 2014, Štrbské Pleso

 

Organizátor

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

 • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Asociácia súkromných laboratórií, SR
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo životního prostřredí ČR
 • Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší, ČR
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

Témy konferencie

 • Poznatky a skúsenosti z uplatňovania nových právnych predpisov v ochrane ovzdušia
 • Ochrana kvality ovzdušia a klímy
 • Výrobné a energetické technológie na báze biomasy a ochrana ovzdušia
 • Nové technické a technologické zariadenia na ochranu čistoty a kvality ovzdušia
 • Meranie technologických emisií a požiadavky na kvalitu ovzdušia
 • Emisie zo spaľovania motorových palív a mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia
 • Imisný monitoring a modelovanie znečistenia ovzdušia
 • Znečisťujúce látky zo zhodnocovania odpadov

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková