Úvodná stránka » Realizované podujatia » Archív 2018 » OCHRANA OVZDUŠIA 2018

OCHRANA OVZDUŠIA 2018

medzinárodná konferencia

28. – 30. november 2018

Vysoké Tatry, Hotel PATRIA****

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  a spolupracujúce inštitúcie:

 • Asociácia súkromných laboratórií, SR
 • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha, ČR

Témy konferencie

 • Národný program znižovania emisií (NAPCP) podľa smernice (EÚ) č. 2016/2284
  • Emisie PM, NOx, SO2, amoniaku, NMVOC
  • Emisie z poľnohospodárstva
  • Biomasa
  • Zemný plyn a biometán
  • Centrálne zdroje tepla
  • Vykurovanie domácností tuhým palivom
 • Priemyselné emisie
 • BAT technológie v praxi
 • Emisie z dopravy
 • Stanovovanie, meranie a znižovanie emisií PM10 a PM2,5
 • Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 • Modelovanie kvality ovzdušia. 
  Identifikácia zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Vplyv kvality ovzdušia na zdravie obyvateľstva
  Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia
 • Zmena klímy
 • Prípadové štúdie na zlepšenie životného prostredia

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková