Úvodná stránka » Pripravujeme » VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2024

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2024

medzinárodná konferencia

14. - 15. október 2024

Bratislava, Hotel Saffron****

 

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
  • Ministerstvo dopravy SR
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • IDS Východ s.r.o., SR
  • Univerzita Pardubice, ČR
  • České vysoké učení technické v Praze, ČR
  • Zväz autobusovej dopravy
  • Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

 

Témy konferencie

 1. STAV VEREJNEJ OSOBNEJ A NEMOTOROVEJ DOPRAVY
  • Zákon o integrovanej doprave, vykonávacia vyhláška k zákonu o VOD
  • Jednotný cestovný lístok VOD, tarifná integrácia, štandardy vo VOD
  • Plány dopravnej obslužnosti miest a krajov a plány udržateľnej mobility
  • Podpora cyklistickej, pešej dopravy, zdieľaná doprava vrátane bikesharingu
  • Financovanie VOD, Plán obnovy a odolnosti SR a Operačný program Slovensko
  • Harmonogram liberalizácie osobnej železničnej dopravy
  • Zvyšovanie kvality VOD so zameraním pritiahnutie nových cestujúcich
  • Integrované dopravné systémy v ČR a SR, Národná dopravná autorita, plán obnovy a odolnosti SR
 2. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A DOPRAVNÝ PARK VOD 
  • Projekty na rozvoj dopravnej infraštruktúry VOD v SR a v ČR, vysokorýchlostné trate
  • Terminály VOD, záchytné parkoviská, električkové trate
  • Ekologizácia vozidlového parku vo VOD, spracovanie vyradených akumulátorov z elektromobilov
  • Investície do železničnej infraštruktúry vs. alternatívnych zdrojov energie
  • Progresívne trendy rozvoja a modernizácia dopravných systémov
  • Integrácia dopravného parku vrátane rozvoja systémov Tram-Train
 3. ELEKTROMOBILITA A VYUŽITIE VODÍKOVÉHO POHONU V OBLASTI VOD
   
 4. KNOW-HOW V OBLASTI VOD
  • Európske a národné výzvy pre VOD
  • Vzdelávanie pre oblasť VOD, marketingové nástroje
  • Moderné digitálne technológie a technické riešenia VOD
  • IT a preferencia VOD
  • Finančná istota a stabilita investičných nákladov pre krytie prevádzky VHD a výstavby jej dopravnej dopravnej infraštruktúry
  • Personálne zabezpečenie funkcieschopnosti verejnej hromadnej dopravy
  • Prístupnosť a bezbariérové používanie VOD

 

Dôležité termíny:

 • 28. jún 2024 - Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku)
 • 15. júl 2024 - Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku
 • 13. september 2024 - Zaslanie úplného textu príspevku do zborníka

  

Dokumenty


Kontakt

Kongres STUDIO spol. s r.o.
Belinského 11
851 01 Bratislava
Slovak Republic
+421 262 410 476
FAX +421 262 410 476
IČO 45 384 851
IČ DPH 2022967771
Ing. Blanka Lukáčková